Tư vấn trực tuyến

Giới thiệu khóa học

Thành công ngay từ ban đầu. Hàng triệu trẻ em trên thế giới đã học nói tiếng Anh thông qua các phương pháp đáng tin cậy của chúng tôi. Tận dụng tối đa thời gian trẻ em nói tiếng Anh thông qua các đoạn hội thoại, làm việc theo cặp và các trò chơi giao tiếp. Các trò chơi được kết hợp với các giai điệu Carolyn Graham nổi tiếng thế giới, làm cho trẻ dễ nhớ ngôn ngữ.

tieng-anh-tre-em

tieng-anh-tre-em

Tiếng Anh trẻ em lớp 1 (LG1A)

Ở level này trẻ sẽ bắt đầu bài học với việc học cách giới thiệu về bản thân, những từ vựng liên quan thiết thực tại gia đình và nhà trường. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Ở level này trẻ sẽ bắt đầu bài học với việc học cách giới thiệu về bản thân, những từ vựng liên quan thiết thực tại gia đình và nhà trường. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. Introducing oneself.
2. Classroom languages.
3. Colors.
4. Things in the classroom.
5. Family members.

Tiếng Anh trẻ em lớp 2 (LG1B)

Ở level này trẻ sẽ học về số đếm, về thế giới động vật xung quanh, cùng các vấn đề liên quan đến sức khỏe và bước đầu nhận biết về nghề nghiệp. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. What’s this, What’s that?
2. Animals.
3. Health problem.
4. Jobs.
5. Numbers.

Tiếng Anh trẻ em lớp 3 (LG1C)

Ở level này trẻ sẽ bước đầu tiếp cận với những cấu trúc ngữ pháp đơn giản, cách nhận sự khác nhau giữa các động từ và nói về các chủ đề yêu cách của trẻ. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. Where is it?
2. Sounds and sentences.
3. Things at for classroom activity.
4. Different verbs.
5. Favourites.

Tiếng Anh trẻ em lớp 4 (LG 2A)

Ở level này trẻ sẽ học về thứ, ngày, tháng. Cach nhận biết và phân loại tính từ, bắt đầu tiếp cận cấu trúc cơ bản trong tiếng Anh. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. Adjectives
2. Jobs.
3. Dates, days, and months.
4. Health problems.
5. Simple past.

Tiếng Anh trẻ em lớp 5 (LG2B)

Ở level này giúp trẻ tìm hiểu về các chủ đề như: từ vựng về cơ thể người, về mối quan hệ các thành viên trong gia đình. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. Body parts.
2. Family relationships.
3. Sports.
4. Superlative adjectives.
5. Time expressions.

Tiếng Anh trẻ em lớp 6 (LG2C)

Tiếp tục hoàn thiện về việc sử dụng các thì trong giao tiếp tiếng Anh như: Thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, quá khứ đơn. cách phân loại động từ cơ bản. Việc kết hợp sáng tạo giữa ngôn ngữ và âm nhạc sẽ giúp việc học tiếng Anh của trẻ đạt được kết quả tốt nhất.

Các chủ đề chính gồm:

1. Present perfect tense.
2. State verbs.
3. Clothes.
4. Simple past.
5. Around the world.

tai-sao-ban-chua-gioi-tieng-anh

tai-sao-ban-chua-gioi-tieng-anh