Tư vấn trực tuyến

 Dựa trên các tiêu chí khác nhau danh từ có thể được phân thành nhiều loại:

1. Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng (Concrete nouns and abstract nouns)

1.1 Danh từ cụ thể (Concrete nouns): là danh từ chỉ những gì hữu hình; những gì mà chúng ta có thể cảm thấy trực tiếp qua giác quan (nhìn, nghe, sờ, ngửi ) như : house, man, cloud, cat, pen, mountain, v.v… Danh từ cụ thể được phân thành hai tiểu loại:

a. Danh từ chung (common nouns) là danh từ dùng để gọi tên những sự vật thuộc cùng một loại.

Ex: table (cái bàn), man (con người), dog (con chó), pen (cây viết)

Trong danh từ chung có danh từ tập hợp (Collective nouns) dùng để chỉ một nhóm người, vật hoặc sự vật.

Ex: family (gia đình), crowd (đám đông), team (đội), police (cảnh sát), government (chính phủ), cattle (bò)..

b. Danh từ riêng (proper nouns) là tên riêng của từng sự vật, đối tượng riêng lẻ.

Ex: John, France (nước Pháp), the Thames (sông Thames)

1.2 Danh từ trừu tượng (Abstract nouns): là danh từ dùng để chỉ tính chất, trạng thái hoặc hoạt động.

Ex: beauty (vẻ đẹp), charit (lòng nhân ái), existence (sự tồn tại), fear (sự sợ hãi), departure (sự khởi hành).

 

==>Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được