Tư vấn trực tuyến

Danh từ đếm được và Danh từ không đếm được

Countable nouns and uncountable nouns

1.1 Danh từ đếm được (countable nouns) là danh từ chỉ những vật thể, con người, ý niệm,… riêng rẽ có thể đếm được.

Ex: chair (cái ghế), book (cuốn sách), student (học sinh), dog (con chó),…

Danh từ đếm được có cả hình thức số ít và số nhiều. Chúng ta có thể dùng mạo từ a/an với danh từ đếm được ở số ít (Singular countable nouns) và con số hoặc some, any, many, few với danh từ đếm được ở số nhiều (plural countable nouns )