Tư vấn trực tuyến

+ chỉ những gì không đếm được hoặc những gì có tính cách trừu tượng, ví dụ:
Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên)……
+ Có thể theo sau some (nào đó), chứ không thể theo sau a/an (một) hoặc một số đếm.
– Danh từ không đếm được bao gồm những danh từ chỉ:

a, Vật liệu, vật thể, vật chất:
Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (nước đá), sand (cát), water (nước), cloth (vải), wine (rượu), jam (mứt), soap (xà bông), coffee (cà phê), glass (thủy tinh), oil (dầu lửa), stone (đá), wood (gỗ), baggage (hành lý), damage (sự thiệt hại), luggage (hành lý), camping (sự cắm trại), furniture (đồ đạc), parking (sự đậu xe), shopping (việc mua sắm), weather (thời tiết)…

b, Sự trừu tượng, vật trừu tượng:
Advice (lời khuyên), experience (kinh nghiệm), horror (khủng khiếp), beauty (đẹp), fear (sợ hãi), information (thông tin), courage (lòng can đảm), help (sự giúp đỡ), knowledge (kiến thức), death (cái chết), hope (niềm hy vọng), mercy (lòng nhân từ), pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) …

Cannot be counted. They usually express a group or a type.

water, wood, ice, air, oxygen, English, Spanish, traffic, furniture, milk, wine, sugar, rice, meat, flour, soccer, sunshine, etc.
Generally cannot be pluralized.

Work both with and without an article (a, an, or the), depending on the context of the sentence.

Sugar is sweet.
The sunshine is beautiful.
I drink milk.
He eats rice.
We watch soccer together.
The wood is burning.
Work with expressions such as (some, any, enough, this, that, and much).

We ate some rice and milk.
I hope to see some sunshine today.
This meat is good.
She does not speak much Spanish.
Do you see any traffic on the road?
That wine is very old.
Do NOT work with expressions such as (these, those, every, each, either, or neither).