Tư vấn trực tuyến

Giới từ thường là phần tương đối khó khăn, gây ra nhầm lẫn với người học tiếng Anh. Thường thì không có một quy tăc tuyệt đối nào với việc sử dụng giới từ. Để nắm bắt được cách sử dụng giới từ một cách chính xác thì người học có thể học cách sử dụng giới từ khi nghe hay đọc các văn bản tiếng Anh.
Giới từ được dùng để chỉ hướng, địa điểm, thời gian hoặc dẫn dắt một vấn đề.

1. Chỉ thời gian
On: Dùng để chỉ ngày, thứ cụ thể
The garbage truck comes on Wednesdays.
I was born on the 14th day of June in 1988.
In: Dùng chỉ khoảng thời gian trong ngày, chỉ tháng, mùa và năm
She always reads newspapers in the morning.
In the summer, we have a rainy season for three weeks.
The new semester will start in March.
I graduated from University in 2005
At: Dùng chỉ mốc thời gian cụ thể
I will meet you at 12 p.m.
The bus will stop here at 5:45 p.m.
At night/noon
2. Chỉ địa điểm
On: Sử dụng để diễn tả về bề mặt
I put an egg on the kitchen table.
The paper is on my desk.
In: Dùng chỉ một vị trí, địa điểm, không gian như
Chỉ thành phố: My hometown is Los Angeles, which is in California.
Chỉ không gian: I am currently staying in a hotel/ in a room/in a park…
Chỉ các dạng liên quan đến nước: in the sea/river/ocean/…
At: Dùng khi đề cập đến các địa điểm(thường không được bao quanh)
We saw a baseball game at the stadium.
I will meet you at the bus stop/ the end of the street
gioi tu chi thoi gian
3. Một số cách dùng khác của at/in/on
On
Dùng để chỉ về các thiết bị máy móc như điện thoại, máy tính
He is on the phone right now.
She has been on the computer since this morning.
My favorite movie will be on TV tonight.
Dùng để chỉ bộ phận trên cơ thể
The stick hit me on my shoulder.
He kissed me on my cheek.
I wear a ring on my finger.
Đùng để chỉ trạng thái của một cái gì đó
Everything in this store is on sale.
The building is on fire.
At
Dùng để chỉ hoạt động:
He laughed at my acting.
I am good at drawing a portrait.
In
Dùng để chỉ hình dạng, màu sắc, kích thước
This painting is mostly in blue.
The students stood in a circle.
This jacket comes in four different sizes