Tư vấn trực tuyến

Định nghĩa Danh từ Nouns

I.Định nghĩa.

Danh từ là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ người (John, teacher, mother,…)

Vật (chair, dog,…)

Nơi chốn (city, church, England,..)

Tính chất (Beauty, courage,…)

Hay hoạt động (travel, cough, walk,…)

II.Các loại danh từ (Kinds of nouns)

Dựa trên các tiêu chí khác nhau danh từ có thể được phân thành nhiều loại:

1. Danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng (Concrete nouns and abstract nouns)

1.1 Danh từ cụ thể (Concrete nouns): là danh từ chỉ những gì hữu hình; những gì mà chúng ta có thể cảm thấy trực tiếp qua giác quan (nhìn, nghe, sờ, ngửi ) như : house, man, cloud, cat, pen, mountain, v.v… Danh từ cụ thể được phân thành hai tiểu loại:

Phần tiếp theo ==>http://newenglish.vn/tien-ich/danh-tu-cu-the-va-danh-tu-truu-tuong/