Tư vấn trực tuyến

What if I go for you? /Nếu tôi ủng hộ anh thì sao?
Let me alone – Cứ để mặc tôi
What for? – Để làm ji`?
That enough! – Như vậy đủ rồi
Never mind ! – Không sao đâu! Y
ou are too kind! – Anh tốt lắm!
It’s not my fault – Không phải lỗi tại tôi
Do you mind? – Ông có phiền ji không?
Don’t mention it ! – Đừng bận tâm đến chuyện đó!
Make yourself at home – Xin cứ tự nhiên như ở nhà
What do you call that in English? -Cái này tiếng Anh gọi là ji?
Please write that word down – Làm ơn viết chữ đó ra
It’s very kind of you , indeed! – Ông tử rế wa’
Of course! Naturally! Sure! – Dĩ nhiên! Tự nhiên! Chắc!
It doesn’t matter – Cái đó không thành vấn đề
Show me ….Give me ….-Cho tôi xem ….Đưa tôi xem..
Life is too short to worry! – Hơi sức đâu mà lo cho nó tổn thọ
Lend me… Here you are ..-Cho tôi mượn …. thưa ông
Come with me – Đi với tôi
I forgot it at home- Tôi để quên nó ở nhà rồi
Look out! Attention! – Coi chừng ! Hãy để ý!
I’m much obliged to you ! Tôi mang ơn ông nhiều lắm