Tư vấn trực tuyến
Words – Từ Differences – Sự khác biệt
Example – ví dụ
Every day vs Everyday Every day : dùng để diễn tả sự việc xảy ra vào mỗi ngày. I study English every day
Everyday: diễn tả sự việc xảy ra quá thường xuyên (sự kiện tự nhiên, vân vân)
Even though he had won the lottery it hadn’t changed hiseveryday life
Travel vs Trip Travel (động từ): Đi từ nơi này đến nơi khác, thường là đi lâu Mary travels to Italy once a year
Trip (danh từ): Đi trong 1 thời gian ngắn We went on a trip to the beach.
Wake up vs Get up. Wake up: Không ngủ nữa (thời điểm mở mắt ra) I wake up at 6 and then get upfive minutes later.
Get up: thời điểm ra khỏi giường và bắt đầu 1 ngày mới.
Fun vs Funny. Fun (tính từ hoặc danh từ): khi bạn có 1 khoảng thời gian vui vẻ An amusement park is fun.
Funny ( tính từ): chỉ tính cách hoặc 1 trường hợp bạn thấy buồn cười.
A comedian is funny.
Both – Either –Neither. Both: Và I can speak both English and Spanish
I can speak either English orSpanish
Either: 1 trong hai
I can speak neither English norSpanish
Neither: Cả 2 đều không
Another- Other- The other Another: 1 thứ nữa
Other: thứ khác để bổ sung thêm việc vừa nói thêm ‘Others’ là số nhiều của ‘other’
The other: 1 phương án, vấn đề khác