Tư vấn trực tuyến

Must và have to đều dùng để chỉ sự bắt buộc, nghĩa là “phải” nhưng hai từ này về cơ bản vẫn có những sự khác biệt.
– Khi muốn thể hiện ý kiến cá nhân về một vấn đề gì đó quan trọng, thì chúng ta dùng “must”.
My bookshelf is mess. I must organize it better
You want to get high score on final exam, you must study harder.
– Khi muốn đề cập đến một sự việc/ thực tế thì chúng ta dùng “have to”
I work on the 9th floor. I have to take the elevator to get to my office
– “Must” được dùng trong nội dung của các quy định, hướng dẫn
To take the exam, students must arrive before 9 am Monday morning.
– Khi thảo luận về các quy định, chúng ta sẽ dùng “Have to”
We also have to give you three weeks notice if we decide to lay off you.
– “Must” chỉ được dùng ở thì hiện tại
I must read over the contract
– “Have to” được dùng ở tất cả các thì
I had to read the introduction
I will have to finish this essay tomorrow
must va have to
Mustn’t và don’t have to
– Mustn’t dùng trong trường hợp muốn nói lên sự không được phép
You mustn’t park in the staff parking lot
– “Don’t have to” dùng trong trường hợp chỉ ý không cần thiết.
You don’t have to read all the books