Tư vấn trực tuyến

Việc học tiếng Anh rất quan trọng việc thực hành và luyện tập thường xuyên, nên có điều kiện các bạn nên sử dụng tiếng Anh càng nhiều càng tốt để nhớ được lâu.  Nếu bạn không có môi trường thực hành tiếng Anh trực tiếp, thực hành tiếng Anh qua skype là giải pháp hữu hiệu cho bạn. Dưới đây tienganhmoi.com cung cấp cho các bạn học trình độ vỡ lòng Top 100 động từ – Verbs trong tiếng Anh thường gặp nhất có ý nghĩa đơn giản dễ nhớ.

STT Từ tiếng Anh Nghĩa rút gọn
1 be được
2 have
3 do làm
4 say nói
5 go đi
6 get được
7 make làm
8 know biết
9 think nghĩ
10 take lấy
11 see thấy
12 come đến
13 want muốn
14 use dùng
15 find tìm thấy
16 give cho
17 tell nói
18 work công việc
19 call cuộc gọi
20 try thử
21 ask hỏi
22 need nhu cầu
23 feel cảm
24 become trở thành
25 leave rời khỏi
26 put đặt
27 mean nghĩa là
28 keep giữ
29 let để cho
30 begin bắt đầu
31 seem hình như
32 help giúp
33 show buổi diễn
34 hear nghe
35 play chơi
36 run chạy
37 move di chuyển
38 live sống
39 believe tin tưởng
40 bring đem lại
41 happen xảy ra
42 write viết
43 sit ngồi
44 stand đứng
45 lose mất
46 pay trả
47 meet gặp
48 include bao gồm
49 continue tiếp tục
50 set bộ
51 learn học hỏi
52 change thay đổi
53 lead chì
54 understand hiểu
55 watch xem
56 follow theo
57 stop dừng lại
58 create sáng tạo
59 speak nói
60 read đọc
61 spend tiêu
62 grow lớn lên
63 open mở
64 walk đi bộ
65 win thắng lợi
66 teach dạy
67 offer phục vụ
68 remember nhớ lại
69 consider xem xét
70 appear xuất hiện
71 buy mua
72 serve phục vụ
73 die chết
74 send gởi
75 build xây dựng
76 stay ở lại
77 fall rơi
78 cut cắt
79 reach đến
80 kill giết
81 raise nâng cao
82 pass vượt qua
83 sell bán
84 decide quyết định
85 return trở về
86 explain giải thích
87 hope hy vọng
88 develop phát triển
89 carry mang
90 break nghỉ
91 receive nhận
92 agree đồng ý
93 support ủng hộ, hỗ trợ
94 hit đánh
95 produce sản xuất
96 eat ăn
97 cover che phủ
98 catch bắt
99 draw vẽ
100 choose chọn