Tư vấn trực tuyến

viết hay hơn cho câu văn với 3 cấu trúc so sánh Ielts

COMPARED TO/ COMPARED WITH

Khi Viết Task I, rất nhiều bạn đã viết sai hai cụm từ này. Các bạn lưu ý là luôn luôn phải có “ed” sau “compare” cho dù thì bạn sử dụng hiện tại hay quá khứ .
Ví dụ: The average Japanese male now has a life expectancy of 77.6 years, compared with 75 in 2000
BY COMPARISON/ IN COMPARISON
Điều bạn cần lưu ý ở đây là By comparison đi với giới từ “with”, còn In comparison đi được cả với giới từ “ to” hoặc “with” .
Ví dụ: The number of bullied children under 12 years old in US was much higher by comparison with other groups
AS AGAINST/AS OPPOSED TO
Hai cụm từ này sẽ là lựa chọn “pờ -rồ” hơn While, meanwhile rất nhiều khi bạn muốn diễn tả sự đối lập về mặt số lượng của một con số hay tỷ lệ nào đó.
Ví dụ:This year, the company reached the target of 500$ million, as against only 50$ million last year.

viết hay hơn cho câu văn với 3 cấu trúc so sánh Ielts