Tư vấn trực tuyến

Các câu chửi thề bằng tiếng Anh

Cái này dùng tham khảo cho vui thôi nha, không phải để áp dụng. Chủ yếu là nghe để hiểu nếu ai nói mình nghe mình biết. Một điều nhịn bằng chín điều lành. đây mới là quan trọng nên giữ và luôn giữ trong cuộc sống của mình.

Nhịn không phải là nhục, mà nhịn để trời yên biển lặng. Nhịn để rồi từ thù thành bạn. Nếu không nhịn thì từ Bạn thành thù. Đúng không các bạn.

Cho nên trong cuộc sống cứ Họ chữi mình, mình nhịn thì không sao, tự họ biết họ sữa. Còn nếu mình cùng chửi thì chẳng phải là mình và họ giống nhau sao?

You’re nothing to me.
Đối với tao, mày không là gì cả
What do you want?
Mày muốn gì ?
You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/ đáng !
Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !
I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi
You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy
Shut up!
Câm miệng
Get lost.
Cút đi
You’re crazy!
Mày điên rồi !
What do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?
I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa
Get out of my face. Cút ngay khỏi mặt tao
Don’t bother me. Đừng quấy rầy/ nhĩu tao
You piss me off. Mày làm tao tức chết rồi
You have a lot of nerve. Mặt mày cũng dày thật
It’s none of your business. Liên quan gì đến mày
Do you know what time it is? Mày có biết mày giờ rối không?
Who says? Ai nói thế ?
Don’t look at me like that. Đừng nhìn tao như thế
Drop dead. Chết đi
You bastard! Đồ tạp chũng
That’s your problem. Đó là chuyện của mày.
I don’t want to hear it. Tao không muốn nghe
Get off my back. Đừng lôi thôi nữa
Who do you think you’re talking to?Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?
What a stupid idiot! Đúng là đồ ngốc
That’s terrible. Gay go thật
Mind your own business!Lo chuyện của mày trước đi
I detest you! Tao câm hận mày
Can’t you do anything right? Mày không làm được ra trò gì
sao ?
1-Đồ dở hơi!
Up yours!
3-Tức quá đi!
How irritating!
4-Vô lý!
Nonsence!
5-Đừng có ngu quá chứ !
Don’t be such an ass.
6-Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)
You’re a such a jerk!
7-Mày không có óc à?
Are you an airhead ?
8-Biến đi! Cút đi! Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)

9-Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!
That’s it! I can’t put up with it!
10-Thằng ngu!
You idiot!( What a jerk!)
11-Đồ keo kiệt!
What a tightwad!
12-Mẹ kiếp!
Damn it!
13-Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.
Go away!I want to be left alone!
14- Shut up , and go away!You’re a complete nutter!!!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng !
15-You scoundrel!
Thằng vô lại !!
16-Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!
17-Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao !
18-Do you wanna die?( Wanna die ?)
Mày muốn chết à ?
19-You’re such a dog !
Thằng chó này.
20-You really chickened out.
Đồ hèn nhát.
21: god – damned >>>>>> khốn kiếp
22: what a life! ^^ oh,hell! >>>>>. mẹ kiếp
23uppy! >>>>> chó con
24: the dirty pig! >>>>>> đồ con lợn
25: fuck you = đis mẹ mày á