Tư vấn trực tuyến
  1. Peach blossom = Hoa đào.
  2. Apricot blossom = Hoa mai.
  3. Kumquat tree = Cây quất.
  4. Marigold = Cúc vạn thọ.
  5. Paperwhite = Hoa thủy tiên.
  6. Orchid = Hoa lan.
  7. The New Year tree = Cây nêu.