Tư vấn trực tuyến
  1. Lunar New Year = Tết Nguyên Đán.
  2. Lunar / lunisolar calendar = Lịch Âm lịch.
  3. Before New Year’s Eve = Tất Niên.
  4. New Year’s Eve = Giao Thừa.
  5. The New Year = Tân Niên.